شما می توانید کودک خود را زمانی با موسیقی آشنا کنید که آنقدر بزرگ شده باشد که بتواند اشیایی را در دست گرفته و کنترل کند…

 

موسیقی دان

رسانه ۷ – شما می توانید کودک خود را زمانی با موسیقی آشنا کنید که آنقدر بزرگ شده باشد که بتواند اشیایی را در دست گرفته و کنترل کند.( هر چند مدت کوتاهی باشد) . اسباب بازی را مثل جغجغه به دستش بدهید. تا هنگامیکه به موسیقی گوش می دهد یا برایش آوازی می خوانید، آن را تکان دهد، صدایش در آورد و یا چیزی را بچرخاند. به این ترتیب باعث افزایش لذت شنوایی او خواهید شد. فقط باید تعدادی جغجغه و اسباب بازیهایی که هنگام تکان دادن یا فشار دادن تولید صدا می کنند را دور او بگذارید و به او نحوه استفاده از آنها را یاد دهید. سپس اجازه دهید تا او مشغول شود و خود را خالی کند.

منبع:نی نی سایت