کودک شما ممکن است تا به حال درون آب دریا، استخر یا رودخانه نرفته باشد. اما بازی با حلقه های شنا حتی در خشکی هم لذت دارد.

روی هم گذاشتن حلقه

رسانه ۷ – کودک شما ممکن است تا به حال درون آب دریا، استخر یا رودخانه نرفته باشد. اما بازی با حلقه های شنا حتی در خشکی هم لذت دارد. کودکانی که به تازگی نشستن یا چهار دست و پا راه رفتن را آموخته اند، از اینکه توسط این حلقه ها حمایت شوند یا وقتی درون حلقه ها نشسته اند، بازی دالی موشه انجام دهند، لذت می برند. کافی است او را روی یک سطح نرم در داخل این حلقه ها بنشانید و ما بقی را طوری روی هم بگذارید که تا حد سینه او بالا بیایند. سپس در حالیکه حلقه بادی را بالا و پاین می برید، سپس با هیجان بگویید دالی موشه. کودکانی که دارای تحرک بیشتری می باشند، از خزیدن و چهار دست و پا رفتن به داخل و خارج حلقه ها یی که روی زمین چیده شده اند، لذت خواهند برد.