شما می توانید با چیدن تعدادی قابلمه، کاسه یا ماهیتابه نزدیک کودک و دادن چند قاشق چوبی به دستش به راحتی موجبات سرگرمی او را فراهم کنید…

کوچولوی طبل زن

دنگ، دونگ کردن

رسانه ۷ – داشتن توانایی کافی برای استفاده صحیح از اشیا موجب رضایت خاطر کودکانی می شود که در حال تمرین روی کنترل حرکات طریف خود هستند. توانایی تولید اشیا از آن اشیا، بیشتر آنها را راضی می کند. شما می توانید با چیدن تعدادی قابلمه، کاسه یا ماهیتابه نزدیک کودک و دادن چند قاشق چوبی به دستش به راحتی موجبات سرگرمی او را فراهم کنید. به او نشان دهید که چگونه می بایست روی طبل ها بزنید تا تولید صدا کند. سپس برای انجام اینکار او را تشویق کنید. ابتدا ممکن است ضربه ها بی هدف و تصادفی باشند اما آنقدر این امر به او شادی می بخشد که کم کم شروع به زدن ضربه های هدفدار می کند.

منبع: نی نی سایت