پیدا کردن تکه های ریز یک پازل برای کودک شما غیر ممکن است. اما او به راحتی می تواند ارتباط موجود در تکه ها و محل مخصوص آنها را در پازل های چوبی که برای بچه های کوچک یا نوپا ساخته شده اند را بفهمد…

پیدا کردن جای مناسب

رسانه ۷ – پیدا کردن تکه های ریز یک پازل برای کودک شما غیر ممکن است. اما او به راحتی می تواند ارتباط موجود در تکه ها و محل مخصوص آنها را در پازل های چوبی که برای بچه های کوچک یا نوپا ساخته شده اند را بفهمد. مخصوصا آنهایی که دارای اشکال ساده و تکه های بزرگ دستگیره دار هستند. فقط باید شکل روی تکه ها را با اشکال  زیرین مطابقت دهد. اگرچه برای جا زدن این تکه های بزرگ در محل مخصوصشان نیز مهارتی لازم است. ممکن است همچنان که تکه ها را حرکت می دهد احتیاج به راهنمایی شما داشته باشد. به این ترتیب چگونگی جا زدن آنها را یاد خواهد گرفت.