کودک که هنوز راه رفتن را یاد نگرفته است می تواند سوار بر یک سه چرخه اسباب بازی شود. کافی است که بتواند پاهایش را به زمین برساند…

بوق بوق

رسانه ۷ – گاهی اوقات مشکل است که بدانید چه موقع میبایست کدام اسباب بازی را در اختیار کودک قرار دهید. زیرا به سختی می تواند فهمید که کودک احتیاج به تمرین کدامیک از مهارتهایش دارد. اما حتی کودک که هنوز راه رفتن را یاد نگرفته است می تواند سوار بر یک سه چرخه اسباب بازی شود. کافی است که بتواند پاهایش را به زمین برساند.  البته در ابتدا لازم است تا کمی او را هل بدهید تا بفهمد شکل بازی چگونه است. اما طولی نمیکشد که می تواند خود را به جلو هل بدهد و همچنان که از اتاقی به اتاق دیگر می رود لذت می برد.