کودک را از خانه بیرون ببرید و بگذارید پوست درختان، برگهای روی بوته ها و گرمای یک سنگ در اثر تابش خورشید را لمس کند…

 بیایید کشف کنید

حس کنجکاوی کودک نسبت به محیط اطراف در این سن، توانایی او را برای دیدن و کشف کردن افزایش می دهد حتی اگر از قبل راه افتاده باشد. با گردش دادن کودک به اطراف و توضیح هر آنچه که می بینید،  او را در اولین اکتشاف بزرگش یاری دهید.

تابلوهای نقاشی، پوسترها، کتابها، دستگیره ها و کلیدهای برق داخل خانه ر به او نشان دهید. بگذارید با کلید برق بازی کند. حوله را از جایش بیرون بکشد یا مسواک را از دسته اش بگیرد. هرچه می بیند یا لمس می کند را برایش توضیح دهید. مثلا پوست زبر پرتقال یا حوله نرمی را که در دست می گیرد.

کودک را از خانه بیرون ببرید و بگذارید پوست درختان، برگهای روی بوته ها و گرمای یک سنگ در اثر تابش خورشید را لمس کند. او را بلند کنید تا بتواند بچه گربه ای  را که کنار پنجره نشسته ببیند یا بوی شکوفه درختان سیب را احساس کند.

تعجب نکنید اگر چیز عجیبی توجه او را جلب کرد اگر بچه ها حیوانات را دوست دارند اما در این مرحله به همان نسبت به اشیای بی جان نیز علاقه دارند. اشیایی مانند لولای در، دکمه های فشاری و همچنین در مورد نحوه کار آنها کنجکاو هستند.

منبع:نی نی سایت