همانطور که راه رفتن روی سطح صاف برای کودک نوعی مبارزه است، رد شدن از موانعی که بر سر راه قرار دارد نیز چه بصورت چهار دست و پا رفتن و قدم برداشتن از روی آنها باشد، می تواند مبارزه دیگری محسوب شود…

فعالیتی برای حرکت

رسانه ۷ – همانطور که راه رفتن روی سطح صاف برای کودک نوعی مبارزه است، رد شدن از موانعی که بر سر راه قرار دارد نیز چه بصورت چهار دست و پا رفتن و قدم برداشتن از روی آنها باشد، می تواند مبارزه دیگری محسوب شود. بهترین روش برای فراگیری این مبارزه، رد شدن از لابه لای سطل های رنگی، از کنار حیوانات خانگی و یا از روی ریشه های بیرون زده درختی در حیاط پشتی می باشد. با گذاشتن تعدادی اشیا مثل مکعب های چوبی کوچک، جعبه اسباب بازیهای پارچه ای مخملی روی زمین به کودک خود کمک کنید تا رد شدن از میان آنها را تمرین کند. اگر او راه می رود دست هایش را بگیرید و کمک کنید تا از روی اشیا رد شود و اگر چهار دست و پا می رود او را ترغیب کنید تا از لابه لا و کنار اشیا عبور کند.
منبع:نی نی سایت