می توانید با درست کردن برجهایی از مکعب های چوبی بزرگ، کتابها، قوطی های شیر خشک، جعبه های کفش یا کاسه ها و فنجان های پلاستیکی این استعداد نو ظهور کودک خودک خود را تقویت کنید…

ساختن برج

رسانه ۷ –همینطور که کودک بزرگتر می شود و هماهنگی دست او افزایش می یابد غالبا از روی هم گذاشتن اشیا لذت می برد. می توانید با درست کردن برجهایی از مکعب های چوبی بزرگ، کتابها، قوطی های شیر خشک، جعبه های کفش یا کاسه ها و فنجان های پلاستیکی این استعداد نو ظهور کودک خودک خود را تقویت کنید. به خاطر داشته باشید که این بازی دو مرحله دارد. هنگامیکه وسایل را روی هم می چینید، او شما را تماشا می کند و سپس خودش آن را به یک ضربه خراب می کند.