صحنه باورنکردنی در دادگاه اکبر طبری، حجم پرونده اوست که در این تصویر به خوبی مشخص است.


صحنه باورنکردنی در دادگاه اکبر طبری، حجم پرونده اوست که در این تصویر به خوبی مشخص است.