نیمی از یک اسباب بازی پارچه ای مورد علاقه کودک را زیر پتویش پنهان کنید. از او ((بپرسید اسباب بازی کجاست))، ((اون کجاست))

باز هم بازی دالی موشه

هنگامی که او هنوط خیلی کوچک است موجودی است که شدیدا تصور می کند (( هر آنچه دیده نشود دیگر موجود نیست)) به این معنا که اگر اسباب بازی او را پنهان کنید، فکر می کند که دیگر وجود ندارد. اما اکنون که به آستانه ۶ ماه دوم رسیده است، افکار بهتری خواهد داشت. ممکن است دقیقا نداند که اسباب بازی کجا رفته و یا چرا ناپدید شده است. اما می فهمد که یک جایی هست و هنوز وجود دارد، حداقل برای مدت کوتاهی می توانید بوسیله پنهان کردن اسباب بازی ها به بالا بردن درک کودک در مورد این واقعیت اساسی کمک کنید.

نیمی از یک اسباب بازی پارچه ای مورد علاقه کودک را زیر پتویش پنهان کنید. از او ((بپرسید اسباب بازی کجاست))، ((اون کجاست)) احتمالا در ابتدا برای پیدا کردن شی مورد نظر نیاز به کمک دارد. ولی به محض اینکه بفهمد بقیه اسباب بازی به نیمه دیگری که نشان داده اید متصل است بدون معطلی و با خوشحالی زیر پتو شیرجه خواهد زد.

طولی نمی کشد که می توانید اسباب بازی را به شکل کامل پنهان کنید. کودک همینکه بفهمد اسباب بازی را پنهان کرده اید، یا متوجه شکل آن زیر پتو شود، قادر است آن را پیدا کند.