جعبه دستمالها، بسته حبوبات، حتی کاسه پر از ماکارونی که در یخچال در طبقه پایینی باقی مانده است، همه و همه در این دوران مورد توجه کودک قرار می گیرند…

اشیای داخل جعبه

جعبه دستمالها، بسته حبوبات، حتی کاسه پر از ماکارونی که در یخچال در طبقه پایینی باقی مانده است، همه و همه در این دوران مورد توجه کودک قرار می گیرند. او دوست دارد همه چیز را ببیند و بررسی کند. شما می توانید با جمع آوری تعدادی جعبه که درب آنها به راحتی برداشته و گذاشته شود ( مثل جعبه های کفش، جعبه دستمال های مرطوب مخصوص کودک و مخصوص کادو) و گذاشتن تعدادی اسباب بازی و اشیا به درون آنها کودک را سرگرم کنید.

هربار هنگام بازی سعی کنید اشیای مشخصی را داخل جعبه های مشخص قرار دهید.

کلمات (( باز کن )) و (( ببند )) ا هنگام بازی با جعبه ها و (( تو )) و (( بیرون )) را هنگام بازی کودک با اسباب بازی ها دائما تکرار کنید.