آموزش بافت پالتوی نارنجی توری

asr2.perup.ir_10049032737424144697.png
وسایل مورد نیاز

۵ کلاف ۱۰۰ گرمی، قلاب شماره ۳،‌ یک کلاف ۱۰۰ گرمی مشکی موهردار، نیم متر خز مشکی جهت دور یقه

طریقه بافت

دور شکم را اندازه گرفته، اندازه به دست آمده را تقسیم بر ۲ کنید دوباره اندازه به دست آمده را تقسیم بر ۲ کنید. فرضاً اگر دور شکم ۱۰۰ سانتیمتر باشد. ۵۰=۲÷۱۰۰ ، ۵۰ اندازه نصف شکمی می‌شود. چون پالتو جلو باز است دوباره ۲۵=۲÷۵۰ ، ( ۲۵ اندازه یک تکه جلو می‌شود. )

طریقه بافت تکه جلو

به اندازه ۲۵ سانتیمتر زنجیره بافته شود.

رج اول: ۱۰ دانه زنجیره بافته و در چهاردهمین دانه زنجیره با پایه کوتاه وصل کنید، ۸ دانه زنجیره بافته در هشتمین دانه زنجیره با پایه کوتاه وصل کنید. ۸ دانه زنجیره بافته و در هشتمین زنجیره با پایه کوتاه وصل کنید. تا آخر بافت به همین صورت ادامه دهید.

رج دوم: کار را برمی‌گردانیم، ۱۰ دانه زنجیره بافته در وسط اولین حلقه با پایه کوتاه وصل می‌کنیم، ۸ دانه زنجیره بافته در وسط حلقه دوم و ۸ دانه زنجیره در وسط حلقه دوم با پایه کوتاه وصل می‌کنیم تا آخر بافت به همین صورت ادامه می‌دهیم تا بلندی بافت به حلقه آستین برسد. جهت آستین از یک سمت بافت ۵۰ دانه زنجیره اضافه کرده و مانند رج اول روی تمام زنجیره‌ها در شروع ۱۰ دانه زنجیره در وسط با ۸ دانه زنجیره بافت را ادامه می‌دهیم،‌ در سمت دیگر بافت جهت اریب یقه هر یک رج در میان یک حلقه را نبافته کار را برمی‌گردانیم و بافت را تا ۲۰ سانتیمتر ادامه می‌دهیم، سمت دیگر جلو را نیز به همین صورت ادامه دهید و ببافید.

طریقه بافت تکه پشت

۵۰ سانتیمتر زنجیره بافته شود. بافت را مانند تکه جلو ادامه دهید تا بلندی حلقه آستین جهت آستین از هر دو طرف بافت به اندازه ۵۰ دانه زنجیره بافته شود و بافت را طبق معمول تا ۲۰ سانتیمتر ادامه دهید. وقتی ۳ تکه جلو و پشت بافته شد از سرشانه‌ها به هم دوخته شود و از یک گوشه سرشانه نخ مشکی موهر‌دار را وصل کرده و دور تا دور تکه جلو و پشت را حاشیه بافی کنید و بعد از آن درزهای کناری دو طرف بافت را توسط زنجیره به هم وصل کنید. دور لبه آستینها را نیز با نخ مشکی دورگیری کنید. جهت یقه خز مشکی دور تا دور بدوزید و گلهای تزئینی با کاموای مشکی ببافید و با فاصله‌های منظم روی تکه‌های جلو بدوزید.

طریقه بافت روسری سه گوش دور سر

۱۶ دانه زنجیره بافته دو سر زنجیره را با پایه کوتاه به هم وصل کرده دوباره ۱۶ زنجیره دیگر بافته و به اولین دانه خودش با پایه کوتاه وصل کرده، ۸ دانه زنجیره بافته در انتهای حلقه اول با پایه کوتاه وصل کنید. ۱۶ دانه زنجیره بافته به اولین دانه خودش وصل کرده، ۸ دانه زنجیره بافته در وسط اولین حلقه با پایه کوتاه وصل کنید. ۸ دانه زنجیره و در انتهای حلقه آخر وصل کنید بافت را به همین صورت ادامه دهید دو طرف بافت را در شروع با ۱۶ دانه زنجیره آغاز کنید که به اولین دانه خودش وصل می‌شود. در وسط ۸ دانه زنجیره خواهیم داشت که در وسط حلقه قبلی وصل می‌شود. بافت را تا بلندی دلخواه ادامه دهید و در آخر با کاموای مشکی دور تا دور روسری را حاشیه بافی کنید و در وسط یک گل تزئینی ببافید و وصل کنید. موفق باشید.

بافت را ادامه می دهیم با این تفاوت که دانه‌های فندوقی را جابجا می‌کنیم و بافت را تا بلندی دلخواه ادامه می‌دهیم.