طبق نقشه بالا اول ۵ زنجیره زده و با یه پایه بلند به اول کار وصل میکنیم کار رو بر میگردونیم، ۵ زنجیره میزنیم و با پایه بلند به دومین زنجیره بعد از پایه بلند راه قبل وصل میکنیم دوباره دو زنجیره زده و به فاصله یه زنجیره از راه قبل با پایه بلند وصل […]

آموزش بافت اشارپ زیبای بهاره با قلاب

طبق نقشه بالا اول ۵ زنجیره زده و با یه پایه بلند به اول کار وصل میکنیم

کار رو بر میگردونیم، ۵ زنجیره میزنیم و با پایه بلند به دومین زنجیره بعد از پایه بلند راه قبل وصل میکنیم

دوباره دو زنجیره زده و به فاصله یه زنجیره از راه قبل با پایه بلند وصل میکنیم

کار رو برمیگردونیم، ۵زنجیره میزنیم و دوباره همین کارو تکرار میکنیم
نکته: راه اول یک حلقه، راه دوم دو حلقه، راه سوم سه حلقه و … ایجاد میشود تا ۱۰ راه که زدیم مثلثی مثل شکل زیر درست میشه

در راه یازدهم، اول راه که ۵ تا زنجیره را زدیم و به راه قبل وصل کردیم دیگه بقیه اون راهو ادامه نمیدیم و کار را برمیگردونیم و روی اون دو حلقه میزنیم (در واقع مثلث دومو شروع میکنیم)

سومین راهو که کامل کردیم (البته طبق نقشه بالا دومین راهه ولی من خودم از سومین راه بافتم و خوب دراومد) ۱۳ زنجیره میزنیم

و به سومین راه از مثلث اول وصل میکنیم

روی این زنجیره رو ۶ تا پایه کوتاهَ، ۳ زنجیره و دوباره ۶ پایه کوتاه میزنیم

ردیف ۴ و ۵ از مثلث دو رو میبافیم

و ۱۳ زنجیره میزنیم و به وسط زنجیره قبل وصل میکنیم و دوباره ۱۳ زنجیره زده و اینبار به راه پنجم از مثلث اول وصل میکنیم

روی ۱۳ زنجیره اول، ۶پایه کوتاه و ۳ زنجیره و ۶ پایه کوتاه میزنیم
روی ۱۳ زنجیره دوم هم ۶ پایه کوتاه میزنیم

بعد کارو برمیگردونیم و ۱۳ زنجیره میزنیم

روی این ردیف از زنجیره ۲۰پایه کوتاه میزنیم منتها هر پایه کوتاهو مثل شکل زیر بکشید و به روی یک کار بندازید

بعد ادامه پایه کوتاهای ردیف قبل رو میزنیم (۶تا)

و بعد ردیف های ۶ تا ۹ مثلث دوم رو میبافیم

با یه پایه کوتاه اولین حلقه روی کارت رو وصل میکنیم، سه زنجیره میزنیم و با پایه کوتاه حلقه بعدی روی کارتو و به همین ترتیب تا آخر ادامه میدیم

به ردیف ۹ از مثلث اول وصل میکنیم

وسط سه زنجیره های راه قبل رو با فاصله سه زنجیره و پایه کوتاه به هم وصل میکنیم (از روی نقشه کاملا مشخصه)

راه بعدو هم به همین صورت میزنیم

حالا داخل حلقه اول (سه زنجیره اول) رو به این ترتیب می بافیم:
سه زنجیره، پایه کوتاه،سه زنجیره، پایه کوتاه، سه زنجیره، پایه کوتاه و سه زنجیره
وسط اینا رو هم با پایه کوتاه به بین حلقه ها وصل میکنیم

حالا ردیف ۱۰ از مثلث دوم رو میبافیم و از بعد از اتمام مثلث اول مراحل رو تکرار میکنیم
بقیه عکسها هم واضح است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد