با نخ زرد ۱۷ دانه سر انداخته.۲ دانه زیر ۱ ژوته ۲ دانه زیر ۱ ژوته ۲ دانه زیر ۱ ژوته تا آخر رج ۱ دانه از زیر را می بافیم. رج های پشت همه از رو بافته می شوند. رج سوم ۳ زیر ۱ ژوته ۳ زیر ۱ ژوته تا آخر رج که ۱ […]