این کلاه از قسمت پایین شروع میشود و دقت زیادی می خواهد

آموزش بافت کلاه,آموزش بافت ,بافت کلاه
این کلاه از قسمت پایین شروع میشود و دقت زیادی می خواهد. تعداد دانه هایی که برای بافت این  کلاه بسیار زیبا شروع میکنیم بستگی به ضخامت کاموا وسایز کلاه دارد ولی تعداد دانه ها باید ضریب۳ باشد .بعدازسرانداختن دانه ها روی میل وبافتن ۵رج کشبافت،

*بافت گیس راشروع میکنیم .۶ دانه اول را ۱۱ رج ساده میبافیم(دقت کنید فقط ۶ دانه رامیبافیم)،دررج دوازدهم ۹دانه میبافیم یعنی ۳دانه اضافه میبافیم وبرمیگردیم،دراین رج ۶دانه میبافیم و ۳دانه را نمیبافیم

وبرمیگردیم  ۶دانه را ۱۱رج ساده میبافیم ودر رج دوازدهم دوباره ۹دانه میبافیم و در رج بعد ۶دانه میبافیم و۳دانه رانبافته بر میگردیم.

تاآخرین دانه این کار را تکرار میکنیم .* حالا یک رج از رو و یک رج از زیر میبافیم.در رج بعدیعنی پشت کار دوباره این۱۲  رج را تکرار میکنیم(از* تا * تکرار کنید).

بعداز اینکه دوتا گیس کامل را بافتیم حالا باید به ترتیب تمام دانه ها را دوتا یکی کنیم .یعنی(دوتا را باهم ببافیم) در آخر رج تعداد دانه ها یمان نصف شده رج بعد را همه از رو میبافیم ودر رج بعد دوباره دانه ها را دو تا دوتا  با هم میبافیم. این کار را تا زمانی که تعداددانه ها خیلی کم بشن ادامه میدهیم. درآخر همه دانه ها را با هم کور میکنیم وکنار کار را میدوزیم .

منبع :ایران مطلب