حتی یک نوزاد ۳ماهه متوجه امواج ناشی از دعوای والدین می شود. خوب است بعضی اوقات از خودتان سوال کنید که این جنگ ها تا چه حد کودک را می ترساند؟…

اشتباه شماره ۸ : روابط زناشویی را فراموش می کنند

رسانه ۷ – حفظ رابطه با زندگی مشترک با از راه رسیدن کودک اول از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چون می تواند مورد غفلت قرار بگیرد. هرگونه ضعف در روابط زناشویی می تواند با تولد نوزاد بیشتر شود و به همین علت باید به موازات تمرکز بر نوزاد تازه وارد، حس زوج بودن را هم حفظ کنید.

اشتباه شماره ۹ : در حضور کودک مشاجره می کنند

حتی یک نوزاد ۳ماهه متوجه امواج ناشی از دعوای والدین می شود. خوب است بعضی اوقات از خودتان سوال کنید که این جنگ ها تا چه حد کودک را می ترساند؟ این جر و بحث ها چه قدر تکرار می شوند و آیا این جرو بحث ها و کشمکش ها ضروری هستند؟ مجادله گاه و بی گاه بخش طبیعی از زندگی مشترک است اما اگر این مجادله ها قسمت اعظم زندگی را اشغال کنند، باید به فکر راه چاره باشید.

اشتباه شماره ۱۰ : به منابع غیر قابل اطمینان اعتماد می کنند

بسیاری از والدین تازه برای گرفتن راهنمایی به منابع اشتباه تکیه می کنند. برای کسب اطلاع در مورد راه و روش های نگهداری، مراقبت و تربیت کودک به منابع موثق مراجعه کنید و به هیچ عنوان از افراد غیرمتخصص و با تجربه کمک نگیرید.

  نی نی سایت