انواع مدل دامن شیک را در تصویر زیر مشاهده می کنید

 20-2 20-3 20-5 20-6 20-7 20-1

 

 

منبع:نازخاتون

گردآوری:دررسانه۷