عیدی آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولت ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.

رسانه ۷ – عیدی آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولت ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری عیدی آخر سال ۹۳ کارمندان دولت تعیین شد.

براین اساس یک منبع آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از عیدی ۶۰۰ هزار تومانی کارمندان در سال جاری خبر داد.

همچنین سال گذشته نیز عیدی کارمندان ۵۰۳ هزار تومان تعیین شده بود.