آموزش بافت شال چند کاره

این شال هم شال گردن هست و هم اشارپ و هم تبدیل به کت بافت میشه که توی تصاویر به خوبی نمایان است.

http://www.upcenter.ihedieh.com/image9215.html

 

ملزومات برای بافت شال بافتنی چند کاره :
۴ کلاف ۱۰۰ گرمی میل شماره ۴ – ۴٫۵
(دانه ها بر حسب هر ۲۰ دانه ۹ سانت گفته شده)
۱۱۰ دانه سرانداخته

طرز بافت شال چند کاره :
برای شروع بافت شال گردن بافتنی چند کاره ابتدا ۱۱۰ دانه سرانداخته ۱۵ سانت کشباف ۲دانه زیر + ۲ دانه رو ببافید

بعد دانه ها را به ۲ قسمت تقسیم کرده یک قسمت بافت جودانه ببافید و قسمت بعدی طرح پیچ لوزی البته ۶ دانه از هر طرف را کشباف ادامه دهید.

بافت را ۱۲۰ سانت بزنید و بعد مجددا ۱۵ سانت کشباف ببافید البته بعد از ۳ سانت یک جا دگمه در سمت جودانه بافی باز کنید و ۹ سانت ببافید مجددا یک جادگمه دیگر باز کنید و بافت را ادامه دهید تا کشباف ۱۵ سانت بشود و بعد دانه ها را کور کنید.

بافت پیچ لوزی :
از کنار بافت ابتدا ۶ دانه کشباف +۲ دانه زیر+ ۸ دانه رو + ۴ دانه زیر+ ۸ دانه رو + ۴ دانه زیر +۸ دانه زیر +۴ دانه زیر+ ۸ دانه زیر + ۲ دانه زیر
۳ رج تکرار بافی کنید

در رج پنجم : ۶ دانه کشباف + (پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ راست به چپ +۴ دانه رو + پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ چپ به راست ) پرانتز را ۳ مرتبه دیگر تکرار کنید
همه رجهای پشت بافت را تکرار بافی کنید

رج هفتم: ۶ دانه کشباف + ۲ دانه رو + (پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ راست به چپ + پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ چپ به راست + ۴ دانه رو ) پرانتز را ۳ مرتبه دیگر تکرار کنید + ۲دانه رو

رج نهم: ۶ دانه کشباف + ۴ دانه رو +( پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه زیر پیچ راست به چپ + ۸ دانه رو ) پرانتز را ۲ مرتبه تکرار کنید +( پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه زیر پیچ راست به چپ +۴ دانه رو

رج یازدهم: ۶ دانه کشباف +۲ دانه رو + (پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ چپ به راست + پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ راست به چپ + ۴ دانه رو ) پرانتز را ۳ مرتبه دیگر تکرار کنید + ۲دانه رو

در رج سیزدهم: ۶ دانه کشباف + (پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ چپ به راست +۴ دانه رو + پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ راست به چپ ) پرانتز را ۳ مرتبه دیگر تکرار کنید

رج پانزدهم: ۶ دانه کشباف + ۲ دانه زیر + ۸ دانه رو +( پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه زیر پیچ راست به چپ + ۸ دانه رو ) پرانتز را ۲ مرتبه تکرار کنید +۲ دانه زیر

از رج پنجم تا شانزدهم را مرتب تکرار کنید .

منبع :