از دو رنگ تشکیل شده است. هر ۱۹ دانه زنجیره یک بافت گل را تشکیل می دهد. برای اندازه گیری به نازکی و کلفتی نخ بستگی دارد فقط به عرض ۴۰ سانت و طول ۱۲۱ سانت نیاز است. برای شروع کار: بعد از اینکه تعداد زنجیره را زدید, ۴ زنجیره برای بلندی کار رج بعد […]

نام: بافت-اشارپ-زنانه--(1).jpg نمایش: 289 اندازه: 57.9 کیلو بایت

از دو رنگ تشکیل شده است.

هر ۱۹ دانه زنجیره یک بافت گل را تشکیل می دهد. برای اندازه گیری به نازکی و کلفتی نخ بستگی دارد فقط به عرض ۴۰ سانت و طول ۱۲۱ سانت نیاز است.

برای شروع کار: بعد از اینکه تعداد زنجیره را زدید, ۴ زنجیره برای بلندی کار رج بعد زده که ۳ تا بلندی و یکی برای پایه این ۳ زنجیر میباشد. روی دومین, چهارمین,ششمین,هشتمین, هر کدام جداگانه یک پایه بلند بزنید.(بدون هیچ زنجیره ای) روی نهمین زنجیره, ۵ پایه بلند وروی دهمین هم ۵ پایه بلند بزنیدودر ادامه یازدهمین,سیزدهمین, پانزدهمین,هفده همین پایه بلند زده واخرین پایه روی نوزدهمین زنجیره پایه بلند بزنید که این پایه شروع گل بعدی است.

نام: بافت-اشارپ-زنانه--(2).jpg نمایش: 286 اندازه: 31.6 کیلو بایت

رج دوم: با ۳ زنجیره کار را شروع کرده. روی پایه دوم و چهارم , یک پایه بلند و روی پایه های دومی و چهارمی از گل هم یک پایه بلند بزنید.در پایه پنجم از قسمت گل ۵ پایه بلند زده و روی اولین پایه از قسمت دوم گل ۵ پایه بلند و چهار پایه بلند دیگر را هم قرینه گل بزنیدو به نقطه وسط کار که پایه مستقیم است یک پایه بلند بز نید. این کار در تمام رج ها ادامه دارد تا اندازه کارتان به عرض ۴۰ سانت برسد.حاشیه کار از هر ۱۲ زنجیره تشکیل می شود. روی اولین زنجیره یک پایه کوتاه وروی ششمین زنجیره ۱۰ پایه سوبل بزنیدو بعد روی ششمین زنجیره یک پایه کوتاه و کار را ادامه داده تا حاشیه به اتمام برسد.(حاشیه روی قسمت های عرض کار بافته می شود)

برای دوخت این شنل قسمت وصل نمایید.a و b را به قسمت های b1 , a1

منبع :آی هدیه