رئیس جمهور آمریکا معتقد است که مقامات پنتاگون به خاطر شرکت های نظامی-صنعتی، به دنبال جنگ هستند


رئیس جمهور آمریکا معتقد است که مقامات پنتاگون به خاطر شرکت های نظامی-صنعتی، به دنبال جنگ هستند