اولین سشوار ساخته شده دنیا در سال ۱۹۲۰ که در یک سالن زیبایی و آرایش در آمریکا وجود داشت.


اولین سشوار ساخته شده دنیا در سال ۱۹۲۰ که در یک سالن زیبایی و آرایش در آمریکا وجود داشت.