جنگ ایران با عراق ثابت کرد که ایران می‌تواند از خود دفاع کند.


جنگ ایران با عراق ثابت کرد که ایران می‌تواند از خود دفاع کند.