این اسکلت خارپشت که بسیار شبیه ادم فضایی است.


این اسکلت خارپشت که بسیار شبیه ادم فضایی است.