آغاز به کار دو هواپیما با ظرفیت ۶ نفر به عنوان اولین تاکسی هوایی کشور در لامرد فارس


آغاز به کار دو هواپیما با ظرفیت ۶ نفر به عنوان اولین تاکسی هوایی کشور در لامرد فارس