پ ن: این ماسک رو برعکس زدم چون جای دوختش واقعا اذیت می کرد ، اونورش صاف تر بود


پ ن: این ماسک رو برعکس زدم چون جای دوختش واقعا اذیت می کرد ، اونورش صاف تر بود