این قلب کوچولو جون یک بچه ۱۶ ماهه رو به مدت ۱۳ روز حفظ کرد تا یک اهدا کننده قلب پیدا شد. ۱۱ گرم وزن داره و وزن قلب یک انسان بالغ ۹۰۰ گرمه.


این قلب کوچولو جون یک بچه ۱۶ ماهه رو به مدت ۱۳ روز حفظ کرد تا یک اهدا کننده قلب پیدا شد. ۱۱ گرم وزن داره و وزن قلب یک انسان بالغ ۹۰۰ گرمه.