‏برای نخستین‌بار ۱۶زن آتش‌نشان تا پایان آذر جذب شهرداری می‌شوند و از این پس می‌توانند در عملیات‌ها شرکت کنند.تا‌کنون هیچ‌گاه زنان در عملیات‌های آتش‌نشانی حضور نداشتند و آتش‌نشانان داوطلب فعالیت پشتیبانی داشتند اما از این پس بانوان هم در عملیات‌ها شرکت می‌کنند.


‏برای نخستین‌بار ۱۶زن آتش‌نشان تا پایان آذر جذب شهرداری می‌شوند و از این پس می‌توانند در عملیات‌ها شرکت کنند.تا‌کنون هیچ‌گاه زنان در عملیات‌های آتش‌نشانی حضور نداشتند و آتش‌نشانان داوطلب فعالیت پشتیبانی داشتند اما از این پس بانوان هم در عملیات‌ها شرکت می‌کنند.