امام رضا عليه السلام: ليسَ مِنّا مَن تَرَكَ دُنياهُ لِدِينِهِ و دِينَهُ لِدُنياهُ ؛ از ما نيست آن كه دنياى خود را براى دينش و دين خود را براى دنيايش ترک گويد.


امام رضا عليه السلام:

ليسَ مِنّا مَن تَرَكَ دُنياهُ لِدِينِهِ و دِينَهُ لِدُنياهُ ؛
از ما نيست آن كه دنياى خود را براى دينش و دين خود را براى دنيايش ترک گويد.