یک ردپای بسیار بزرگ روی سنگی یکپارچه در منطقه نزدیک به بنگلادش به نام بهیما کشف شده است. مردم بومى منطقه این ردپا را منصوب به غول های باستانى بهیما میدانند!


یک ردپای بسیار بزرگ روی سنگی یکپارچه در منطقه نزدیک به بنگلادش به نام بهیما کشف شده است.
مردم بومى منطقه این ردپا را منصوب به غول های باستانى بهیما میدانند!