ضدعفونی کردن اماکن مختلف استادیوم فوتبال ورزشگاه آزادی برای دیدار استقلال تهران و ماشین سازی تبریز


ضدعفونی کردن اماکن مختلف استادیوم فوتبال ورزشگاه آزادی برای دیدار استقلال تهران و ماشین سازی تبریز