تصویری از یک فروشنده خیابانی در حال فروش مومیایی در کشور مصر به سال ۱۸۶۵ را مشاهده می‌کنید.


تصویری از یک فروشنده خیابانی در حال فروش مومیایی در کشور مصر به سال ۱۸۶۵ را مشاهده می‌کنید.