این مدل ساق دست زنانه بسیار ساده و در عین حال زیبا و شیک و مناسب خانمهای جوان است. برای بافت این ساق دست زیبا کافی است که طبق دستور العمل زیر عمل کنید.

آموزش بافتنی,مدل بافتنی,آموزش لباس بافتنی,آموزش انواع بافتنی,آموزش مدل بافتنی,این مدل ساق دست زنانه بسیار ساده و در عین حال زیبا و شیک و مناسب خانمهای جوان است. برای بافت این ساق دست زیبا کافی است که طبق دستور العمل زیر عمل کنید.

۳۰دانه با میل شماره ۴ وبا کاموای برفی سر انداخته و کشیافت یکی رو یکی زیر ببافید وبعد ساده بافی کنید.بعد از ۱۱ سانتی متر ساده بافی شروع به زیاد کردن دانه برای انگشت شست کنید ۶دانه بافته وبعد یک دانه زیاد کنید .زیاد کردن دانه فقظ در رج های رفت صورت می گیرد .دفعه بعد دودانه در طرفین دانه اضافه شده قبلی اضافه کنید دوبار این اضافه کردن را دارید. ۷دانه برای اضافه کردن کافی می باشد . بعداز ۱۵ سانتی متر ساده بافی ۶ دانه اضافه شده انگشت را کور کنید. وطرفین دستکش را جداگانه ببافید ودر اخر با کاموای برفی کشباف ببافید . وکار را کور کنید.دوطرف دستکش را با قیطان به صورت ضربدری به هم وصل نمایید.