پشت صحنه فیلمبرداری نقی و هما توی آب، در قسمت آخر سریال «پایتخت۶»


پشت صحنه فیلمبرداری نقی و هما توی آب، در قسمت آخر سریال «پایتخت۶»