گلایه شدید الحن رئیس فدراسیون کشتی از دولت و نمایندگان مجلس ؛ – علیرضا دبیر : اگر می خواهید از کشتی اینطوری حمایت کنید، نکنید بهتر است!


گلایه شدید الحن رئیس فدراسیون کشتی از دولت و نمایندگان مجلس ؛
– علیرضا دبیر : اگر می خواهید از کشتی اینطوری حمایت کنید، نکنید بهتر است!