تصویری از استقبال مسئولین فوتبال عربستان از بازیکنان استقلال هنگام ورود به این کشور را ببینید.

تصویری از استقبال مسئولین فوتبال عربستان از بازیکنان استقلال هنگام ورود به این کشور را ببینید.