واکنش غیرمستقیم نمکی به اظهارات رییس جمهور: اگر توقع تک‌صدایی از وزیر کارشناس مملکت در برابر حرف غیرکارشناسی را دارید، بدانید این اتفاق نخواهد افتاد


واکنش غیرمستقیم نمکی به اظهارات رییس جمهور: اگر توقع تک‌صدایی از وزیر کارشناس مملکت در برابر حرف غیرکارشناسی را دارید، بدانید این اتفاق نخواهد افتاد