کارکنان انگلیسی شرکت نفت پس از ملی شدن صنعت نفت، ایران را ترک میکنند.آبادان خرداد ۱۳۳۰

کارکنان انگلیسی شرکت نفت پس از ملی شدن صنعت نفت، ایران را ترک میکنند.آبادان خرداد ۱۳۳۰