جشنواره سنتی چند صدساله، قایق های Qintong در استان جیانگ سو، چین.

جشنواره سنتی چند صدساله، قایق های Qintong در استان جیانگ سو، چین.