درگیری طرفداران ضرغامی با نیروهای انتظامی هنگام ورود وی به وزارت کشور

درگیری طرفداران ضرغامی با نیروهای انتظامی هنگام ورود وی به وزارت کشور