انتقاد تند #همتی به #رئیسی بابت اجتماع انتخاباتی عجیب امشب در اهواز که پروتکل‌های بهداشتی را زیرپا گذاشته.

انتقاد تند #همتی به #رئیسی بابت اجتماع انتخاباتی عجیب امشب در اهواز که پروتکل‌های بهداشتی را زیرپا گذاشته.