آشنا در توئیتی به برگزاری میتینگ انتخاباتی رئیسی واکنش نشان داد

آشنا در توئیتی به برگزاری میتینگ انتخاباتی رئیسی واکنش نشان داد