آخرین آمار کرونا در ایران/ مجموع بیماران شناسایی شده در کشور از مرز سه میلیون نفر گذشت

آخرین آمار کرونا در ایران/ مجموع بیماران شناسایی شده در کشور از مرز سه میلیون نفر گذشت