رئیس جمهوری : در نقطه پایان تحریم هستیم .همه اصول قانون اساسی را باید قبول کنیم. کشور از انتخابات سرد نفعی نمی‌برد

رئیس جمهوری : در نقطه پایان تحریم هستیم .همه اصول قانون اساسی را باید قبول کنیم.
کشور از انتخابات سرد نفعی نمی‌برد