اتمام تعرفه در شهرستان کهگیلویه واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد و اعتراض نماینده رسمی سید ابراهیم رئیسی مستقر در شورای نگهبان

اتمام تعرفه در شهرستان کهگیلویه واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد و اعتراض نماینده رسمی سید ابراهیم رئیسی مستقر در شورای نگهبان