پیام رئیسی به آمریکا : به برجام برگردید و تعهدات را اجرا کنید

پیام رئیسی به آمریکا : به برجام برگردید و تعهدات را اجرا کنید