سد شاه عباسی یا طاق عباسی در طبس، نازکترین سد جهان که به خاطر عرض تاج یک متری‌اش در این زمینه هنوز هم رکورد دار است.

سد شاه عباسی یا طاق عباسی در طبس، نازکترین سد جهان که به خاطر عرض تاج یک متری‌اش در این زمینه هنوز هم رکورد دار است.