می‌دانید پوست این جانور به نام «آرمادیلو» به قدری قدرتمند هست که گلوله هم توانایی نفوذ به آن رو ندارد!

می‌دانید پوست این جانور به نام «آرمادیلو» به قدری قدرتمند هست که گلوله هم توانایی نفوذ به آن رو ندارد!