علت طراحی این مدل از خودرو این است که درب های ولوستر دو درب در جهت مخالف راننده و یک در برای راننده است و چون کودکان و سایر اشخاص هنگام پیاده شدن مجبورند از طرف پیاده رو پیاده شوند ( نه در خیابان) احتمال وقوع حادثه رو کمتر می شود.