روزی جراح قلبی برای تعمیر اتومبیلش آن را به تعمیرگاهی برد! تعمیرکار بعد از تعمیر به جراح قلب گفت: من تمام اجزا ماشین را به خوبی می شناسم و موتور و قلب آن را کامل باز می کنم و تعمیر میکنم! در حقیقت من هم به ماشین زندگی میبخشم! حال چطور درآمد سالانه ی من […]

روزی جراح قلبی برای تعمیر اتومبیلش آن را به تعمیرگاهی برد!

تعمیرکار بعد از تعمیر به جراح قلب گفت:

من تمام اجزا ماشین را به خوبی می شناسم

و موتور و قلب آن را کامل باز می کنم

و تعمیر میکنم!

در حقیقت من هم به ماشین زندگی میبخشم!

حال چطور درآمد سالانه ی من یک صدم شما هم نیست؟!

جراح قلب نگاهی به تعمیرکار انداخت و گفت :

اگر می خواهی درآمدت صد برابر من شود

اینبار سعی کن

زمانی که موتور در حال کار است

آن را تعمیر کنی!